علوم پزشکی

از تعداد دو هزار و ۷۵۱ کتاب که در دبیرخانه کمیسیون ارزشیابی متون و منابع منتخب علوم پزشکی ثبت گردید، دو هزار و ۴۶۰ کتاب به حوزه دانشگاهی اختصاص داشت که در نهایت پس از داوری و ارزیابی کتب براساس شاخص‌های مصوب در کمیسیون، تعداد ۲۳۹ کتاب به عنوان کتاب منتخب پزشکی در سال ۱۳۹۸ تعیین گردید.

از تعداد دو هزار و ۷۵۱ کتاب که در دبیرخانه کمیسیون ارزشیابی متون و منابع منتخب علوم پزشکی ثبت گردید، دو هزار و ۴۶۰ کتاب به حوزه دانشگاهی اختصاص داشت که در نهایت پس از داوری و ارزیابی کتب براساس شاخص‌های مصوب در کمیسیون، تعداد ۲۳۹ کتاب به عنوان کتاب منتخب پزشکی در سال ۱۳۹۸ تعیین گردید.

علوم پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن
مقایسه